ХасБанк: ЗЭЭЛИЙН НӨХЦӨЛ (1800-1888)
Бүрдүүлэх материал
  • Зээлийн өргөдөл /маягтаар/;
  • Зээл хүсэгч болон түүний гэр бүлийн гишүүдийн иргэний үнэмлэх, нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт;
  • Зээл хүсэгчийн сүүлийн 12 сарын дотор авахуулсан 3х4 хэмжээтэй 2 хувь цээж зураг;
  • Зээл хүсэгч болон түүний гэр бүлийн гишүүдийн боловсрол, мэргэжил, хөдөлмөр эрхлэлтийн байдал, эрхэлж байгаа бизнесийн талаарх товч танилцуулга;
  • Худалдан авах хашаа байшин болон байшинг барих газрын өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар;
  • Зээлийн хүсэлт гаргахаас 7-ooс дээшгүй хоногийн өмнө Эрхийн Улсын Бүртгэлийн Албанаас авсан Эд хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн бусад эрхийн улсын бүртгэлийн лавлагаа;
  • Газрын өмчлөх эрхийн гэрчилгээ;
  • Газрын кадастрын зураг;
  • Барьж буй байшингийн план /бүдүүвч; зураг, барилгын төсөв;
  • Барилгын ажлын гүйцэтгэл, зарцуулсан ба худалдан авсан материалын жагсаалт;
Tавигдах шаардлагa