Төрийн Банк: ЗЭЭЛИЙН НӨХЦӨЛ (1800-1881)
Бүрдүүлэх материал
  • Зээл хүссэн албан хүсэлт
  • Компанийн гэрчилгээний хуулбар
  • Компанийн дүрмийн хуулбар
  • Бизнесийн үйл ажиллагаатай холбоотой тусгай зөвшөөрөл, бусад бичиг баримт
  • Зээлийн зориулалтын талаар мэдээлэл, гэрээ, төсөл гэх мэт
  • Татварын албаны тодорхойлолт
  • Компанийн санхүүгийн тайлан
  • Барьцаалах хөрөнгийн бичиг баримт /эх хувь/
  • Зээл авах болон хөрөнгө барьцаалах тухай ТУЗ /ХНХ/-ийн тогтоол
  • Бусад шаардлагатай нэмэлт материалууд
Tавигдах шаардлагa