Төрийн Банк - Бизнесийн зээл - Бичил бизнесийн зээл

Хүү: 1.7% - 1.5%
1800-1881
Бүрдүүлэх материал
  • Зээл хүссэн албан хүсэлт
  • Компанийн гэрчилгээний хуулбар
  • Компанийн дүрмийн хуулбар
  • Бизнесийн үйл ажиллагаатай холбоотой тусгай зөвшөөрөл, бусад бичиг баримт
  • Зээлийн зориулалтын талаар мэдээлэл, гэрээ, төсөл гэх мэт
  • Татварын албаны тодорхойлолт
  • Компанийн санхүүгийн тайлан
  • Барьцаалах хөрөнгийн бичиг баримт /эх хувь/
  • Зээл авах болон хөрөнгө барьцаалах тухай ТУЗ /ХНХ/-ийн тогтоол
  • Бусад шаардлагатай нэмэлт материалууд
Tавигдах шаардлагa