Ландорф: ЗЭЭЛИЙН НӨХЦӨЛ (7010-0061)
Бүрдүүлэх материал
 • Иргэний үнэмлэхний эх хувь, 1% цээж зураг
 • Оршин суугаа хаяг, ам бүлийн тодорхойлолт
 • Зээлд барьцаалах үл хөдлөх хөрөнгө болон бусад хөрөнгийн гэрчилгээ, бичиг баримт, фото зураг
 • Насанд хүрсэн гэр бүлийн гишүүдийн иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл, патент, лиценз, түрээсийн гэрээ, орлого үр дүнгийн тооцоо, хар дэвтэр, холбогдох бусад материал
 • Зээл хүссэн өргөдөл
 • Зээлдэгч болон Хамтран хариуцагчийн товч анкет /ББСБ-ын маягтаар/
 • Бусдад хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй байх
 • Бусад шаардлагатай материал
Tавигдах шаардлагa
 • Хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй байх,
 • Бизнесийн үйл ажиллагаа явуулдаг, тогтмол орлоготой байх,
 • Банк болон ББСБ-аас авсан зээл нь муу ангилалд ангилагдсан түүхгүй байх,
 • Шаардлага хангахуйц барьцаа хөрөнгөтэй байх,
 • Бусад,