Хөгжил Финанси: ЗЭЭЛИЙН НӨХЦӨЛ (11-329753)
Бүрдүүлэх материал
  • Цахим үнэмлэх, 1% цээж зураг
  • Хуулийн этгээд бол Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, дүрэм
  • Барьцаанд тавих үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ
  • Үйл ажиллагаа болон бизнесийн орлогыг баталгаажуулсан баримт бичиг
Tавигдах шаардлагa
  • Бизнесийн тогтвортой үйл ажиллагаа эрхэлдэг
  • Хугацаа хэтэрсэн өрийн үлдэгдэлгүй
  • Барьцаа хөрөнгө нь зээлдэгчийн өмч байх