Үндэсний Хөрөнгө Оруулалтын Банк - Орон сууцны зээл

Хүү: 1.2% - 1.0%
1800-1188
Бүрдүүлэх материал
 • Зээлийн өргөдөл /банкны маягтын дагуу/
 • Зээл хүсэгчийн анкет, 1% цээж зураг /банкны маягтаар бөглөх, хамтран зээлдэгчид мөн хамаарна/
 • Иргэний цахим үнэмлэхний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар /хамтран зээлдэгчид мөн хамаарна/
 • Гэрлэлтийн баталгааны хуулбар эсхүл хамтран зээлдэгчтэй хамааралтайг бусад нотлох баримт бичиг
 • Оршин суугаа хорооны тодорхойлолт
 • Нийгмийн даатгалын дэвтрийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар /хамтран зээлдэгчид мөн хамаарна/
 • Ажлын газрын тодорхойлолт /Үүнд: Овог нэр, албан тушаал, ажилласан жил, цалингийн хэмжээг тодорхой бичсэн байх/
 • Хөдөлмөрийн гэрээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар
 • Өрхийн орлого тодорхойлох бусад баримтууд /түрээсийн гэрээ, хар дэвтэр г.м/
 • Орон сууц худалдах, худалдан авах гэрээ эсвэл Орон сууц захиалгын гэрээний эх хувь
 • Худалдан авах орон сууцны өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар
 • Зээлийн барьцаанд тавих орон сууцны ЭХЭБГ-аас авсан барьцаанд байхгүй тухай лавлагаа
Tавигдах шаардлагa
 • Монгол улсын иргэн байх,
 • Зээл хүсэгч болон хамтран зээлдэгч нь банк болон банк бус санхүүгийн байгууллагад хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээл,хүүгийн аливаа өр, төлбөргүй байх,
 • Худалдан авах орон сууц нь чанарын шаардлага хангасан байх бөгөөд зөвхөн амьдран суух зориулалтаар ашиглах,
 • Тогтмол мөнгөн орлоготой байх бөгөөд өр, орлогын харьцаа 45 хувиас хэтрэхгүй байх /цалин, бизнесийн орлого г.м/,
 • Нэгээс доошгүй жил тогтвортой ажилласан эсвэл хувиараа бизнес эрхэлдэг байх
 • Худалдан авах орон сууцны үнийн дүнгийн 30-аас доошгүй хувийг санхүүжүүлэх чадвартай