Үндэсний Хөрөнгө Оруулалтын Банк - Эргэлтийн хөрөнгийн зээл

Хүү: 1.7% - 1.4%
1800-1188
Бүрдүүлэх материал
 • Зээлийн өргөдөл
 • Зээл хүсэгчийн анкет, 1% цээж зураг,
 • Иргэний цахим үнэмлэхний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар
 • Оршин суугаа хорооны тодорхойлолт,
 • Yйлдвэрлэл, үйлчилгээ, худалдаа эрхлэх зөвшөөрөл
 • Өрхийн болон бизнесийн орлого, зарлага, зээлийг төлөх эх үүсвэрийн тооцоолол, нотлох баримт бичиг,
 • Бизнес төлөвлөгөө, холбогдох гэрээ, хэлцэл,
 • Барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар, лавлагаа,
 • Барьцаа хөрөнгийн өмчлөгч, хамтран өмчлөгчийн нотариатаар гэрчлүүлсэн зөвшөөрөл, итгэмжлэл
 • Батлан даагчтай тохиолдолд холбогдох баримт бичиг,
 • Бусад банкнаас зээл авч байсан бол зээлийн гэрээ, дансны хуулга
Tавигдах шаардлагa
 • Зээл хүсэгч нь 6 /Зургаан/ сараас доошгүй хугацаанд тогтвортой үйл ажиллагаа явуулсан туршлагатай, байгаль орчны холбогдох зөвшөөрөл болон тухайн үйл ажиллагааг эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй байх
 • Зээл, хүүг эргүүлэн төлөх чадвартай, банкны шаардлага хангахуйц барьцаа хөрөнгөтэй байх
 • Эргэлтийн хөрөнгийн зээлийн дээд хэмжээ нь зээл хүсч буй үеийн эргэлтийн хөрөнгийн 80 хувиас хэтрэхгүй байх
 • Банкны салбар байрлах газар зүйн бүсэд үйл ажиллагаа явуулдаг байх бөгөөд банкаар борлуулалтын орлогыг төвлөрүүлэхийг зөвшөөрсөн байх
 • Бусад төрлийн хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээл, хүүгийн аливаа өр, төлбөргүй байх