Үндэсний Хөрөнгө Оруулалтын Банк - Хуучин машин худалдан авах зээл

Хүү: 1.6% - 1.2%
1800-1188
Бүрдүүлэх материал
 • Санхүүгийн түрээсийн зээлийн өргөдөл
 • Зээл хүсэгчийн анкет, 1% цээж зураг
 • Иргэний цахим үнэмлэхний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар
 • Оршин суугаа хорооны тодорхойлолт
 • Нийгмийн даатгалын дэвтрийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар
 • Ажлын газрын тодорхойлолт /Үүнд: Овог нэр, албан тушаал, ажилласан жил, цалингийн хэмжээг тодорхой бичсэн байх/
 • Хөдөлмөрийн гэрээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар
 • Хэрвээ бизнес эрхэлдэг цалингийн орлогогүй бол бизнестэй холбоотой материалууд /түрээсийн гэрээ, хар дэвтэр г.м/
 • Шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт барьцаа хөрөнгийн бичиг баримтууд, лавлагаа, хамтран өмчлөгчийн зөвшөөрөл, итгэмжлэл
 • Бусад банкнаас зээл авч байсан бол зээлийн гэрээ, дансны хуулга
Tавигдах шаардлагa
 • Банктай гэрээ байгуулсан байгууллага, иргэний бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сонгосон байх,
 • Шинэ эсвэл Монгол улсад ашиглагдаж байгаагүй хөрөнгө байх,
 • Монгол Улсын байгаль орчны тухай хууль, дүрэм, журам ба стандарт шаардлага хангасан байх,
 • Урьдчилгааг төлөх чадвартай байх бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд Батлан даалт болон нэмэлт хөрөнгө барьцаалах боломжтой байх.
 • Бизнесийн орлогоор санхүүгийн тvрээсийн зээл, хүүгийн төлбөрийг төлөх чадвартай байх.
 • Бусад төрлийн хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээл, хүүгийн аливаа өр, төлбөргүй байх.