ХасБанк - Амины орон сууц барих зээл

Хүү: 1.4% - 1.4%
1800-1888
Бүрдүүлэх материал
  • Зээлийн өргөдөл /маягтаар/;
  • Зээл хүсэгч болон түүний гэр бүлийн гишүүдийн иргэний үнэмлэх, нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт;
  • Зээл хүсэгчийн сүүлийн 12 сарын дотор авахуулсан 3х4 хэмжээтэй 2 хувь цээж зураг;
  • Зээл хүсэгч болон түүний гэр бүлийн гишүүдийн боловсрол, мэргэжил, хөдөлмөр эрхлэлтийн байдал, эрхэлж байсан бизнесийн талаарх товч танилцуулга;
  • Худалдан авах амины орон сууц болон байшинг барих газрын өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар, зээлийн хүсэлт гаргахаас 7-ooс дээшгүй хоногийн өмнө Эрхийн Улсын Бүртгэлийн Албанаас авсан Эд хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн бусад эрхийн улсын бүртгэлийн лавлагаа.
  • Газрын өмчлөх эрхийн гэрчилгээ, барилга барих газар олгосон тухай аймаг, нийслэлийн засаг даргын захирамж, газар эзэмших гэрээ;
  • Техникийн нөхцөл бүрдүүлсэн баримт бичиг;
  • Барилгын хянагдсан зураг төсөв;
  • Барилгын ажлын ерөнхий төлөвлөгөө;
  • Барилгын материал, тоног төхөөрөмж худалдан авах, түрээслэх, амины орон сууц барих, халаалт болон ус хангамжийн систем суурилуулах ажлуудын гүйцэтгэгчтэй байгуулсан болон холбогдох бусад гэрээ, хэлцлүүд, санхүүжилтийн төлөвлөгөөний хамт, гүйцэтгэлийн акт.
Tавигдах шаардлагa