Бизнесийн зээл - Банк

1800-1917
1.5% - 1.2%

Хугацаа: 3 жил

280

үзсэн
1800-1646
1.6% - 1.2%

Хугацаа: 3 жил

76

үзсэн
1900-1977
1.5% - 1.2%

Хугацаа: 3 жил

68

үзсэн
1800-1888
1.5% - 1.1%

Хугацаа: 60 сар

61

үзсэн
1800-1888
1.8% - 1.4%

Хугацаа: 3-36 сар

60

үзсэн
1800-1188
1.8% - 1.4%

Хугацаа: 36 сар

48

үзсэн
1800-1881
1.7% - 1.4%

Хугацаа: 40 cар

47

үзсэн
7013-3060
2.0% - 1.55%

Хугацаа: 36 сар хүртэл

38

үзсэн
1800-1881
1.7% - 1.5%

Хугацаа: 24 сар

35

үзсэн

Бизнесийн зээлИЙН ТӨРЛҮҮД