Ариг банк: ЗЭЭЛИЙН НӨХЦӨЛ (7013-3060)
Бүрдүүлэх материал
Tавигдах шаардлагa
  • Тухайн бизнесийг сүүлийн 6 сар тасралтгүй, амжилттай эрхэлсэн туршлагатай
  • Зээлийн баталгаа болохуйц барьцаа үл хөдлөх хөрөнгөтэй байх
  • Бусад банк болон ББСБ-д хугацаа хэтэрсэн өр зээлгүй байх