​Орон сууцны ипотекийн зээлийн ерөнхий нөхцөл, шалгуур үзүүлэлт

 • 2014 / 04 / 01

1. Дэдхөтөлбөрийн хүрээнд энэ журмын дагуу бий болгох орон сууцны ипотекийн зээл нь дараах нөхцөлтэй байна:

 • 1.1 Орон сууцны ипотекийн зээлийн хугацаа 240 хүртэл сар байх;
 • 1.2 Орон сууцны ипотекийн зээлийн жилийн хүү 8 хувь +/-1 хувь байх;
 • 1.3 Урьдчилгаа төлбөр нь 30 хувиас доошгүй, ЗҮХ нь 70 хувиас дээшгүй байх;
 • 1.4 ӨОХ нь өрхийн татварын өмнөх орлогын 45 хувиас хэтрэхгүй байх;
 • 1.5 Зээлийн урьдчилан төлөлт хийх боломжтой байх (гэрээнд тусгаснаар);
 • 1.6 Орон сууцны ипотекийн зээлийн барьцаа нь зээлдэгчийн энэ журмын дагуу авсан зээлээр худалдан авах шинэ орон сууц, ашиглагдаж байгаа хуучин орон сууц байх;
 • 1.7 Бүрэн хорогдох, тогтмол хүүтэй зээл байх. 

2. Дэд хөтөлбөрийн хүрээнд энэ журмын дагуу орон сууцны ипотекийн зээлд хамрагдах иргэн дараах шаардлагыг хангасан байна:  

 • 2.1 Монгол улсын иргэн, 18 нас хүрсэн, эрх зүйн бүрэн чадамжтай байх;
 • 2.2 Банк, санхүүгийн байгууллагад хугацаа хэтэрсэн, чанаргүй зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй, шүүхийн шийдвэрийн дагуу төлөх өр, төлбөргүй байх;
 • 2.3 Өрхийн гишүүний аль нэг нь Засгийн газрын 2009 оны 368 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн албан хаагчдыг орон сууцны зээлд хамруулах журам”-ын дагуу авсан орон сууцны ипотекийн зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй байх;
 • 2.4 Өрхийн1 гишүүний аль нэг нь Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайд, Сангийн сайд, Нийслэлийн Засаг даргын 2012 оны 45/49/А-108 дугаар хамтарсан тушаал, захирамжаар баталсан “Иргэдийг жилийн 6 хувийн хүүтэй орон сууцны хөнгөлөлттэй зээлд хамруулах харилцааг зохицуулах журам”- ын дагуу авсан орон сууцны ипотекийн зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй байх; 

3. Дэд хөтөлбөрийн хүрээнд энэ журмын дагуу бий болох орон сууцны ипотекийн зээлийн барьцаа нь дараах шаардлагыг хангасан байна:  

 • 3.1 Монгол Улсад байршилтай, зөвхөн нийтийн зориулалттай орон сууц байх;
 • 3.2 Шинэ орон сууц, ашиглагдаж байгаа хуучин орон сууц байх;
 • 3.3 Орон сууцны талбайн нийт хэмжээ “Орон сууцны барилгын доторх сууцны талбай тооцох аргачлал” MNS 6058:2009 стандартын дагуу тооцсоноор 80 м2- аас дээшгүй байх;
 • 3.4 Монголбанкнаас баталсан “Ипотекийн зээлийн үйл ажиллагааны журам”-ын 22.2-т заасны дагуу даатгалд хамрагдах;
 • 3.5 Үл хөдлөх хөрөнгийн улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн, эд хөрөнгө өмчлөх болон эд хөрөнгийн бусад эрхийн талаар гуравдагч этгээдэд шаардах эрх үүсээгүй байх;
 • 3.6 Барьцаалбар үйлдсэн байх;
 • 3.7 Банк дэд хөтөлбөрийн хүрээнд бий болох орон сууцны ипотекийн зээлийн барьцаанд байгаа орон сууцны чанар, ашиглалтын байдал, барьцаагаар үүргийн гүйцэтгэл хангуулах нөхцөлтэй холбоотой нэмэлт шаардлага тавих эрхтэй байна.

Lizing.mn - Лизингээр зарагдаж буй байрууд

Таны санхүүгийн мэдлэгт

Асуулт, хариулт
орон сууцны 8 хувийн зээлд орж байр авсан.Би өөрөө үндсэн зээлдэгч дүү маань хамтран зээлдэгчээр байгаа.Эзэмшигч нь бид 2 нэр байгаа.Одоо уг байраа дүүгийн нэр дээр шилжүүлж зээлээ дүүгийн нэр дээр шилцүүлж болох уу.дүү эхнэр авч тусдаа гарсан юм.
60 саяын байрны 35 саяыг төлөөд үлдсэн 25 саяыг байрны зээлд орох болмжтой юу
сайн байна уу? миний асуултанд хариулт зөвлөгөө өгөхийг хичээнгүйлэн гуйж байна. 1. эхнэр бид хоёр хоёулаа хөдөө орон нутгийн харяалалтай юмаа. энэ жил хотод байр худалдан авах сонирхолтой байгаа. байрны зээлээ заавал харяа орон нутгийнхаа банkнаас хөөцөлдөх ёстой юу? улаанбаатар хотын банkны салбараас боломжтой юу? 2. би өмнө н цалингын зээл авч байсан. шинэ ажилд ороод цалин авдаг банk өөрчлөгдсөнөөс болоод нэг сарын төлбөрөө дутуу хийсэн ба дараа сарын төлбөртэй цуг шахуу хийгдсэн. банkны ажилтан та муу зээлдэгч боллоо гэж хэлж байсан. одоо би зээл авч болхуу? 3. эхнэр цалингын зээлтэй. миний орлого төлвөлсөн байраа авахад хүрэлцээтэй гэж боддог. иймд ямар нэгэн хүндрэл үүсэх үү? дахин нэг зээлгүй хамтран зээлдэгч хэрэгтэй юу?

Банкуудын дэлгэрэнгүй мэдээлэл